Θεμελίωση με διογκωμένη πολυστερίνη

Η διογκωμένη πολυστερίνη (EPS) αποτελεί ένα πλαστικό αφρώδες υλικό, το οποίο έχει ποικίλες εφαρμογές στις κατασκευές. Μία από
αυτές αποτελεί η χρήση του ως υλικό πλήρωσης σε συστήματα σχάρας πεδιλοδοκών, τα οποία πλέον χρησιμοποιούνται ευρέως για τη θεμελίωση κτιριακών οικοδομικών έργων.

Η διογκωμένη πολυστερίνη (EPS) είναι ένα πλαστικό αφρώδες υλικό, το οποίο είναι εύχρηστο και οικονομικό. Τα κύρια χαρακτηριστικά της διογκωμένης πολυστερίνης, ή αλλιώς του γεωαφρού, τα οποία το καθιστούν υλικό με πολλαπλές εφαρμογές είναι το μικρό ειδικό του βάρος και η μεγάλη συμπιεστότητά του. Οι εφαρμογές του γεωαφρού αφορούν: (α) τη σταθεροποίηση πρανών, (β) τη μείωση των ωθήσεων σε κατασκευές αντιστήριξης, (γ) τη μείωση φορτίων σε υπόγειες κατασκευές, (δ) την κατασκευή ελαφρών επιχωμάτων, και
(ε) τη χρήση του ως υλικό πλήρωσης σε συστήματα θεμελίωσης. Όσον αφορά τα συστήματα θεμελίωσης, τα συστήματα εσχάρας πεδιλοδοκών αποτελούν έναν αρκετά διαδεδομένο τύπος θεμελίωσης.

Θεμελίωση με διογκωμένη πολυστερίνη

Με δεδομένο ότι οι σχάρες πεδιλοδοκών αποτελούν πλέον μία πολύ συνηθισμένη και αξιόπιστη μέθοδο θεμελίωσης κτιριακών έργων (ιδιαίτερα σε περιοχές με χαλαρές εδαφικές συνθήκες και σεισμική επικινδυνότητα), η χρήση γεωαφρού διογκωμένης πολυστερίνης (EPS) για την πλήρωση των κενών μεταξύ των πεδιλοδοκών αποτελεί μία ταχύτατη και πρακτική λύση καθώς:
α) λόγω της τυποποίησης της κατασκευής και της μείωσης των συνεργείων (χωματουργικά, ξυλότυποι), μειώνεται δραματικά ο χρόνος κατασκευής.
β) σε αντίθεση με την πάγια πρακτική (δηλ. αμφιβόλου ποιότητας υλικά επίχωσης και πλημμελής διαδικασία συμπύκνωσής), το EPS συμπεριφέρεται προβλέψιμα σε βάθος χρόνου (όπως έχει αποδειχθεί κι από σχετικές μελέτες και εφαρμογές σε έργα οδοποιΐας – γεφυροποιΐας), και έτσι διασφαλίζεται απόλυτα η συμπεριφορά του υλικού στη διάρκεια ζωής της κατασκευής.

H επίδραση της χρήσης EPS στη διαστασιολόγηση πλακών (ισογείου ή υπογείου), οι οποίες εδράζονται σε σχάρα πεδιλοδοκών. Μέσω δισδιάστατων και τρισδιά-στατων προσομοιωμάτων πεπερασμένων στοιχείων, εξετάσθηκε τόσο η περί-πτωση στατικής φόρτισης (στατικά φορτία), όσο και η περίπτωση κατακόρυφης δυναμικής φόρτισης (στατικά φορτία σε συνδυασμό με σεισμικά φορτία).
Τα αποτελέσματα της διερεύνησης πιστοποιούν την ευεργετική επίδραση του EPS, καθώς αφενός μειώνονται σημαντικά τα αναπτυσσόμενα εντατικά μεγέθη και οι παραμορφώσεις των πλακών, αφετέρου μειώνονται οι απαιτούμενες ποσότητες σκυροδέματος και οπλισμού που απαιτούνται για τις εδραζόμενες επί του EPS πλάκες. Συγκεκριμένα, αποδείχθηκε ότι για τις τυπικές περιπτώσεις συστημάτων θεμελίωσης που εξετάσθηκαν (οι οποίες σημειωτέον καλύπτουν περίπου το 80% με 90% των συνήθων οικοδομικών έργων στην Ελλάδα), η χρήση του EPS μπορεί να οδηγήσει σε σχεδιασμό των εν-λόγω πλακών σύμφωνα  με τις ελάχιστες απαιτήσεις του ΕΚΩΣ, ακόμη και με τη χαμηλότερη πυκνότητα  EPS. Σημειώνεται μάλιστα ότι τα αποτελέσματα είναι ανεξάρτητα των χαρακτηριστικών της ανωδομής (ακαμψία και μάζα του κτιρίου), ενώ η συγκεκριμένη  εφαρμογή συνεπάγεται σημαντική ανακούφιση των πεδιλοδοκών (ιδιαίτερα των περιμετρικών) ως προς τις σεισμικές πλευρικές ωθήσεις σε περίπτωση σεισμού.

Εν κατακλείδι, η χρήση του γεωαφρού διογκωμένης πολυστερίνης (EPS) ως υλικό πλήρωσης σε σχάρα πεδιλοδοκών αποτελεί αναμφισβήτητα μία τεχνική λύση η οποία συνδυάζει ταχύτητα, πρακτικότητα, οικονομία και ασφάλεια

Μοιραστείτε το με τους φίλους σας: